SOGA NÁMIÐ

Nútíma samfélag og viðskiptaumhverfi kalla eftir fólki sem hefur færni til að taka þátt í og stjórna margvíslegum verkefnum. SAMINGATÆKNI OG AFBURÐARÁRANGUR (SOGA) er fjölbreytt nám sem ætlað er þeim sem vilja í senn öðlast þekkingu og þjálfun á sviði verkefnastjórnunar og efla leiðtogahæfileika sína. Námið gagnast í reynd öllum sem hafa getu, metnað og vilja til að sinna því. Það gagnast ekki síst millistjórnendum og stjórnendum innan félagasamtaka, fyrirtækja og stofnana. Námið er ætlað áhugasömu og dugmiklu fólk sem hefur vilja til að efla færni sína í starfi og leik. Í náminu kynnast þátttakendur nýjum hugmyndum og áhugaverðu fólki.

Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun byggir á að efla fjóra megin færniþætti meðal þátttakenda: GÆÐASTJÓRNUN, SAMNINGATÆKNI, AFBURÐASTJÓRNUN og ÁRANGURSSTJÓRNUN. Námið samanstendur af fjórum námskeiðum sem skiptast jafnt á milli tveggja missera. Unnið er með færniþættina yfir allan námstímann og áhersla lögð á að kenna nemendum hagnýtar aðferðir og þjálfa þá í notkun þeirra. Kennt er með því að fást við raunhæf verkefni, en mikill hluti námsreynslunnar á sér stað bæði í kennslustofunni – í fjölbreyttri vinnu og krefjandi verkefnum – og í hópverkefnum sem unnin eru með öðrum þátttakendum.

KENNSLUFYRIRKOMULAG

Þátttakendur koma til vinnu í kennsluaðstöðu námsins samkvæmt dagskrá.
Námið er kennt í vikulotum og eru tvær slíkar lotur á hvoru misseri. Í hverri kennslulotu eru tvö námskeið til umfjöllunar. Í fyrstu lotu haustmisseris eru í gangi námskeiðin GÆÐASTJÓRNUN og SAMNINGATÆKNI, og í annarri lotu haustmisseris – um 5 vikum síðar – eru sömu námskeið kláruð. Sagan endurtekur sig á vormisseri með námskeiðunum AFBURÐARSTJÓRNUN og ÁRANGURSSTJÓRNUN.

Í SOGA námi er notast við aðferðir spegilnáms. Allir fyrirlestrar í náminu eru nemendum aðgengilegir á lokuðum námskeiðsvef og er ætlast til þess að nemendur mæti undirbúnir í tíma og hafi hlustað á fyrirlestrana og kynnt sér námsefnið. Í kennslustofunni fer þá fram útdýpkun námsefnis undir handleiðslu kennara, spurningar og svör, einstaklingsverkefni og hópverkefni.

Kennsluaðferðir eru annars fjölþættar og til að mynda er beitt tilfellagreiningum (e. case-studies), hlutverkaleikjum, sýnd eru myndbönd, haldnir fyrirlestrar, hvatt til samræðu, unnið að raunhæfum verkefnum, auk þess sem sérstakar Facebook-síður tilheyra hverju námskeiði fyrir sig. Facebook-síðurnar eru notaðar eftir atvikum. Kennarar námsins áskilja sér rétt til að haga kennslu sinni þannig að hún sé í senn skilvirkt lærdómsferli, taki mið af því sem er að gerast í samfélaginu og litist af þróun í faginu.

VIÐMIÐ Í KENNSLU

Hvað kennslufræði námsins áhrærir þá er sótt í smiðjur verkfræðinnar, hugvísinda, sálfræðinnar, leiklistar, og til kennara á borð við gríska heimspekingsins Sókratesar, John Dewey, William James, Matthew Lipmann og Ann Margret Sharp, og virknináms – tilfellagreiningar á raunverulegum dæmum.

Öll kennsla okkar miðast við að þjálfa þátttakendur í að beita skilvirkum aðferðum á raunveruleg viðfangsefni. Við leggjum okkur fram um að kenna og setja efni okkar fram á góðu íslensku máli.

Umsjónarkennarar námsins og þeir sem hafa þróað það eru dr Haukur Ingi Jónasson og dr Helgi Þór Ingason en þeir eru í hópi ötulustu stjórnunarfræðikennara landsins. Eftir þá liggja nú þegar nokkrar bækur á íslensku um stjórnun. Þeir eru líka þekktir á alþjóðavettvangi fyrir áhugaverðar hugmyndir um verkefnastjórnun og tengd efni og eiga sæti í nefndum og ráðum á vegum alþjóðasamtaka og fagfélaga í verkefnastjórnun. Útgefandi þeirra í Bretlandi og Bandaríkjunum er Gower/Ashgate Publishing.

ALÞJÓÐLEG VIÐMIÐ

Námið SOGA tekur mið af þeim alþjóðlega viðurkenndum viðmiðum sem háskólar gera á BA/BS stigi. Öll námskeiðin eru hönnað eins og það væri 6 ECTS-eininga námskeið í grunnnámi á háskólastigi samkvæmt Bologna-viðmiðunum um æðri menntun. Reyndir háskólakennarar sjá um kennsluna og er námið hannað eins og um væri að ræða 24 ECTS-einingar á grunnstigi (BA/BS) háskóla. Nemendur í SOGA náminu fá jafnframt alþjóðlega viðurkenningu í samingatækni frá Negotiate ltd. í Skotlandi.

NÁMSMAT

Í náminu SAMINGATÆKNI OG AFBUrÐARSTJÓRNUN (SOGA) er gefið STAÐIÐ/EKKI STAÐIÐ fyrir hvert námskeið fyrir sig. Ástæður þess að ekki eru gefnar einkunnir eru þrjár:

 • Við teljum að sjálfsrýni og álitsgjöf frá samnemendum og leiðbeinendum sé betur fallin til námsmats en töluleg einkunn.
 • Margt af því sem unnið er með og leiðbeint er um í náminu er þess eðlis að erfitt er, og jafnvel ekki sanngjarnt, að gefa tölulega einkunn fyrir.
 • Við teljum að nýta megi samtal um námsmat til að dýpka námsupplifun nemenda.

Námsárangur í námskeiðum í SAMNINGATÆKNI OG AFBURÐARSTJÓRNUN (SOGA) er metinn með eftirfarandi hætti:

 

Próf með lokuðum spurningum

Almenna reglan er sú að í hverju námskeiði er lagt fyrir krossapróf á netinu, úr efni þess námskeiðs. Samtals eru því prófin fjögur. Prófið er lagt fyrir í lok hvers námskeiðs. Krossaprófin kanna þekkingu nemenda og skilning á námsefni og á því sem leiðbeint hefur verið um í tímum. Prófin eru heimapróf sem tekin eru á tölvu. Próftími er á bilinu ein til tvær klukkustundir. Þátttakendi fær umsögnina STAÐIРeða EKKI STAÐIÐ, en krafa er gerð um 60% árangur að lágmarki. Ef nemandi fellur á prófi, gefst honum kostur á að þreyta upptökupróf í enda námsins.

 

Einstaklings- og hópverkefni

Allir þátttakendur skila verkefnum. Í sumum námskeiðum er um einstaklingsverkefni að ræða en í öðrum eru hópverkefni. Í hópverkefnum er sérstök áhersla lögð á að þátttakendur séu virkir í samstarfi innan hópanna. Þetta er meðal annars greint með því að kalla eftir innbyrðis mati hópmeðlima á þátttöku og ástundun hvers annars. Álitsgjöf er veitt fyrir verkefnin. Þátttakandi fær STAÐIÐ fyrir þennan þátt að uppfylltum ofangreindum skilyrðum. Leiðbeinendur áskilja sér rétt til að veita EKKI STAÐIÐ fyrir þennan þátt ef nemandi reynist ekki vera fullgildur þátttakandi í verkefnum.

 

Ástundun og mæting

Krafist er 75% mætingar í hverju námskeiði. Mæting er metin jafnt og þétt í hverju námskeiði, mætingarlistar ganga í tímum og í lok hvers námskeiðs er kannað hvort mætingaskylda hafi verið uppfyllt. Meginástæða þessarar kröfu um tímasókn er sú að framlag hvers nemanda skiptir máli. Einnig að í námskeiðunum er verið að kenna aðferðir sem aðeins lærast með viðveru og virkri þátttöku. Þátttakandi fær STAÐIÐ fyrir þennan þátt að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

EININGAR

Námið Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun er hannað eins og það væri fjögur 6 ECTS-eininga námskeið í grunnnámi á háskólastigi, samkvæmt Bologna-viðmiðunum um æðri menntun. Þannig er reiknað með að hver þátttakandi leggi á sig að minnsta kosti 120 klukkustunda vinnu í hverju námskeiði. námskeiði um 36 klukkustundir í tímasókn, 36 klukkustundir í lestur og persónulega tileinkun námsefnis, og 48 klukkustundir í verkefnavinnu. Að námi loknu fá nemendur afhent skírteini ásamt yfirlýsingu frá Nordica ráðgjöf ehf. sem lýsir inntaki námskeiða, kröfum og námsmati. Þátttakendur geta sýnt þessi gögn vinnuveitendum, og menntastofnunum ef hugur þeirra stendur til framhaldsnáms á þessu sviði.

Hvenær er kennsla?

Kennsla í Endurmenntun í Reykjavík veturinn 2016 – 2017:

1. misseri

 • Vika 1: 26. september – 30. september
 • Vika 2: 21. nóvember – 24. nóvember

2. misseri

 • Vika 3: 13. febrúar – 17. febrúar
 • Vika 4: 13. mars – 16. mars

Kennsla í Reykjavík fer fram í húsnæði Endurmenntunar að Dunhaga 7.

Kennsla í Símenntun Háskólans á Akureyri veturinn 2016 – 2017:

1. misseri

 • Vika 1: 10. október – 14. október
 • Vika 2: 14. nóvember – 17. nóvember

2. misseri

 • Vika 3: 6. febrúar – 10. febrúar
 • Vika 4: 6. mars – 9. mars

Kennsla fer fram í húsnæði Háskólans á Akureyri, Sólborg v/ Norðurslóð.