Afburðastjórnun

Seinna misseri.
36 klukkustundir / 52 kennslustundir

LÝSING

Í námskeiðinu er fjallað um aðferðir við stjórnun skipuheilda í víðu samhengi. Farið er yfir almennt viðurkennd viðmið um það í hverju góð stjórnun felst. Til dæmis er fjallað um stjórnkerfislíkön á borð við Malcolm Balridge, EFQM og Shingo líkönin, ásamt afburðalíkani í verkefnastjórnun. Þessi viðmið gefa tóninn um það í hverju afburðastjórnun felst. Gefið er yfirlit yfir rannsóknir á því hvernig fyrirtæki og stofnanir geta náð og viðhaldið framúrskarandi árangri í rekstri sínum en jafnframt hvernig slíkur árangur getur einnig glatast. Gefið er heildstætt yfirlit yfir þær stjórnunaraðferðir sem fyrirtæki og stofnanir nota til að bæta árangur sinn, svo sem stefnumiðað árangursmat, straumlínustjórnun, ferlastjórnun, ofar áætlanagerð (e. beyond budgeting) og Six Sigma. Rætt er um hvernig fyrirtæki þurfa að standa að innleiðingu nýrra stjórnkerfa og stjórnunaraðferða með markvissri breytingastjórnun.

UMSJÓN

 • Dr Helgi Þór Ingason (Netfang: heling@simnet.is)
 • Viðtalstímar í lok kennslustunda eða samkvæmt samkomulagi.

NÁMSMARKMIÐ

Við lok námskeiðsins á þátttakandinn að hafa:

 • Tilgreina ólíkar aðferðir við stjórnun skipuheilda og kosti þeirra og galla.
 • Lýsa tengslum stjórnunar varanlegra skipuheilda (fyrirtæki) og tímabundinna skipuheilda (verkefni).
 • Ræða um þekkt stjórnkerfislíkön eins og Malcolm Balridge, EFQM og Shingo líkönin, ásamt afburðalíkani í verkefnastjórnun.
 • Gefa greinargott yfirlit yfir alþjóðlegar rannsóknir á því hvernig fyrirtæki og stofnanir geta náð, viðhaldið og glatað framúrskarandi árangri í rekstri.
 • Gefa gott yfirlit yfir helstu stjórnunaraðferðir, eins og stefnumiðað árangursmat, straumlínustjórnun, ferlastjórnun, ofar áætlanagerð (beyond budgeting) og sex sigma.
 • Ræða um breytingastjórnun til að innleiða hvers kyns stjórnunaraðferðir eða stjórnkerfi.
 • Skilja mikilvægi þess að þekkja ólíkar aðferðir við stjórnun skipuheilda, kosti þeirra og galla.
 • Samnýta þekkingu sína á tengslum stjórnunar varanlegra og tímabundinna skipuheilda með markvissum hætti.
 • Nýta stjórnkerfislíkön eins og Malcolm Balridge, EFQM og Shingo líkönin, ásamt afburðalíkani í verkefnastjórnun, til að spegla starfsemi fyrirtækis eða stofnunar.
 • Setja í íslenskt samhengi þekktar alþjóðlegar rannsóknir á því hvernig fyrirtæki og stofnanir geta náð, viðhaldið og glatað framúrskarandi árangri í rekstri.
 • Nýta þekkingu sína á helstu stjórnunaraðferðum eins og stefnumiðuðu árangursmati, straumlínustjórnun, ferlastjórnun, ofar áætlanagerð (beyond budgeting) og sex sigma – og setja þessa þekkingu í samhengi við raunveruleg fyrirtæki eða stofnanir.
 • Skilja lykilþætti breytingastjórnunar og gera áætlun um innleiðingu stjórnunaraðferða eða stjórnkerfa í hvers kyns fyrirtækjum eða stofnunum.
 • Nýta þekkingu sína á ólíkum aðferðum við stjórnun skipuheilda í ólíkum aðstæðum.
 • Beita þekkingu sinni á stjórnun skipuheilda við daglega stjórnun með markvissum hætti.
 • Beita þekktum stjórnkerfislíkönum eins og Malcolm Balridge, EFQM og Shingo líkönin, ásamt afburðalíkani í verkefnastjórnun, til að byggja upp stjórnkerfi í fyrirtæki eða stofnun.
 • Beita þekkingu sinni til að auka líkur á að fyrirtæki eða stofnun geti náð og viðhaldið framúrskarandi árangri í rekstri, og forðast að glata þessum árangri.
 • Beita þekkingu sinni á helstu stjórnunaraðferðum eins og stefnumiðuðu árangursmati, straumlínustjórnun, ferlastjórnun, ofar áætlanagerð (e. beyond budgeting) og sex sigma — og nota þessa þekkingu við innleiðingu stjórnunaraðferða í fyrirtækjum og/eða stofnunum.
 • Leiða breytingar eins og innleiðingu stjórnkerfa í hvers kyns fyrirtækjum og skipuheildum.

NÁMSEFNI

 • Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason: Afburðastjórnun: Metnaður, menning og mælanleiki, JPV útgáfa, Reykjavík, 2017. Öll bókin.
 • Ítarefni verður kynnt þátttakendum í námskeiðinu.
 • Á Facebook-síðu námskeiðsins er samfélag nemenda sem hafa tekið sambærilegt námskeið hjá Nordica ráðgjöf ehf (NCG: Management by Excellence).

KENNSLUÁÆTLUN

Námið er kennt i 9 lotum, sem eru þessar:

 1. Inngangur – stjórnun og afburðastjórnun
 2. Alþjóðlegar viðurkenningar fyrir afburðastjórnun
 3. Íslenska viðurkenningar fyrir afburðaárangur
 4. Hvað einkennir afburðafyrirtæki?
 5. Hver eru helstu skilyrði framúrskarandi fyrirtækjamenningar?
 6. Hvernig er breytingum hrundið í framkvæmd?
 7. Hvernig er framúrskarandi frammistaða skilgreind og mæld?
 8. Hvernig glatast fenginn árangur?
 9. Leiðin að afburðaárangri.

KENNSLA

Í námskeiðinu er notast við aðferðir spegilnáms. Allir fyrirlestrar námskeiðsins eru aðgengilegir nemendum á sérstökum lokuðum námskeiðsvef. Nemendur geta því hlustað á þá eins oft og þeir kjósa. Í hverju námskeiði eru níu lotur og í hverri lotu eru fjórir fyrirlestrar. Fyrirlestrar eru lagðir fram í þremur hlutum, þrjár lotur í senn.

Sá hluti námskeiðisins sem fer fram með fundum í kennslustofu og á Zoom snýst um umræður og dýpkun námsefnisins og samtal um niðurstöður verkefnavinnu. Jafnframt skapast tækifæri til þjálfunar í framsögn og kynningum.

Fundir standa yfir í 3 klst í senn og fara ýmist fram í kennslustofu (í upphafi námskeiðs og enda þess) eða á neti með notkun Zoom forritsins. Alls fjórir slíkir fundir fara fram í hverju námskeiði.

Nemendum er skipt upp í vinnuhópa í upphafi og unnið er með raunhæf verkefni. Í seinustu lotu kynnir hver hópur afrakstur starfsins þiggur endurgjöf, m.a. í formi jafningjamats.

Lögð eru fram Podcast í námskeiðinu sem fela í sér dýpkun námsefnisins. Hér er um að ræða alls níu viðtöl við fólk sem tengist efni námskeiðsins með beinum og óbeinum hætti. Viðtölin eru lögð fram í þremur hlutum yfir námskeiðstímann.

Innleiðing er framsetning á verkefnum og viðfangsefnum sem ætlast er til að nemendur vinni með í námskeiðinu, annað hvort sem einstaklingar eða í hópum. Í námskeiðinu eru þrjár slíkar innleiðingar, í upphafi, um miðbik og fyrir lok námskeiðsins.

NÁMSMAT

Gefið er STAÐIÐ/EKKI STAÐIРfyrir námskeiðið. Námsmat samanstendur af eftirfarandi þáttum:

Í lok námskeiðsins er lagt fyrir tveggja klukkustunda langt krossapróf. Spurt er bæði um efni kennslubókar og um það sem unnið var með í tímum.

Þátttakendur vinna í hópum að sérstökum viðfangsefnum sem kynnt eru undir liðnum Innleiðing. Afurðir þessarar vinnu eru svör við tilteknum spurningum og álitamálum sem kennari leggur fram. Hóparnir skila ekki formlegri skýrslu til kennara heldur kynna þeir niðurstöður sínar í öllum hópnum á fundum skv. skipulagi kennara, fá endurgjöf kennara og einnig jafningjamat úr hópnum. Að öðru leyti er ekki um að ræða skrifleg skil í námskeiðinu.

Lögð er rík áhersla á að nemendur mæti í fundi námskeiðsins og séu vel með á nótunum. Til að standast námskeiðið þarf nemandi að vera viðstaddur alla fundi námskeiðsins, nema ef um annað er samið við kennara vegna sérstakra aðstæðna. Mæting er tekin á hverjum fundi.

UMFANG

 • Námskeiðið AFBURÐASTJÓRNUN er hannað líkt og 6 ECTS-eininga námskeið í grunnnámi á háskólastigi (BA/BS) samkvæmt Bologna-viðmiðunum um æðri menntun.
 • Reiknað er með að miðlungs þátttakandi leggi á sig um 120 klukkustunda vinnu í námskeiðinu (um það bil 36 klukkustundir í tímasókn, 36 klukkustundir í lestur og persónulega tileinkun námsefnis, og 48 klukkustundir í verkefnavinnu).
 • Að námi loknu fá nemendur afhent skírteini ásamt yfirlýsingu frá Nordica ráðgjöf ehf sem lýsir inntaki námskeiðsins, kröfum þess og námsmati. Þátttakendur geta nýtt þessi gögn gagnvart vinnuveitendum, og sýnt þau menntastofnunum ef hugur þeirra stendur til framhaldsnáms.