Afburðastjórnun

Seinna misseri.
36 klukkustundir / 52 kennslustundir

LÝSING

Í námskeiðinu er fjallað um aðferðir við stjórnun skipuheilda í víðu samhengi. Farið er yfir almennt viðurkennd viðmið um það í hverju góð stjórnun felst. Til dæmis er fjallað um stjórnkerfislíkön á borð við Malcolm Balridge, EFQM og Shingo líkönin, ásamt afburðalíkani í verkefnastjórnun. Þessi viðmið gefa tóninn um það í hverju afburðastjórnun felst. Gefið er yfirlit yfir rannsóknir á því hvernig fyrirtæki og stofnanir geta náð og viðhaldið framúrskarandi árangri í rekstri sínum en jafnframt hvernig slíkur árangur getur einnig glatast. Gefið er heildstætt yfirlit yfir þær stjórnunaraðferðir sem fyrirtæki og stofnanir nota til að bæta árangur sinn, svo sem stefnumiðað árangursmat, straumlínustjórnun, ferlastjórnun, ofar áætlanagerð (e. beyond budgeting) og Six Sigma. Rætt er um hvernig fyrirtæki þurfa að standa að innleiðingu nýrra stjórnkerfa og stjórnunaraðferða með markvissri breytingastjórnun.

UMSJÓN

 • Dr Helgi Þór Ingason (Netfang: heling@simnet.is)
 • Viðtalstímar í lok kennslustunda eða samkvæmt samkomulagi.

NÁMSMARKMIÐ

Við lok námskeiðsins á þátttakandinn að hafa:

 • Tilgreina ólíkar aðferðir við stjórnun skipuheilda og kosti þeirra og galla.
 • Lýsa tengslum stjórnunar varanlegra skipuheilda (fyrirtæki) og tímabundinna skipuheilda (verkefni).
 • Ræða um þekkt stjórnkerfislíkön eins og Malcolm Balridge, EFQM og Shingo líkönin, ásamt afburðalíkani í verkefnastjórnun.
 • Gefa greinargott yfirlit yfir alþjóðlegar rannsóknir á því hvernig fyrirtæki og stofnanir geta náð, viðhaldið og glatað framúrskarandi árangri í rekstri.
 • Gefa gott yfirlit yfir helstu stjórnunaraðferðir, eins og stefnumiðað árangursmat, straumlínustjórnun, ferlastjórnun, ofar áætlanagerð (beyond budgeting) og sex sigma.
 • Ræða um breytingastjórnun til að innleiða hvers kyns stjórnunaraðferðir eða stjórnkerfi.
 • Skilja mikilvægi þess að þekkja ólíkar aðferðir við stjórnun skipuheilda, kosti þeirra og galla.
 • Samnýta þekkingu sína á tengslum stjórnunar varanlegra og tímabundinna skipuheilda með markvissum hætti.
 • Nýta stjórnkerfislíkön eins og Malcolm Balridge, EFQM og Shingo líkönin, ásamt afburðalíkani í verkefnastjórnun, til að spegla starfsemi fyrirtækis eða stofnunar.
 • Setja í íslenskt samhengi þekktar alþjóðlegar rannsóknir á því hvernig fyrirtæki og stofnanir geta náð, viðhaldið og glatað framúrskarandi árangri í rekstri.
 • Nýta þekkingu sína á helstu stjórnunaraðferðum eins og stefnumiðuðu árangursmati, straumlínustjórnun, ferlastjórnun, ofar áætlanagerð (beyond budgeting) og sex sigma – og setja þessa þekkingu í samhengi við raunveruleg fyrirtæki eða stofnanir.
 • Skilja lykilþætti breytingastjórnunar og gera áætlun um innleiðingu stjórnunaraðferða eða stjórnkerfa í hvers kyns fyrirtækjum eða stofnunum.
 • Nýta þekkingu sína á ólíkum aðferðum við stjórnun skipuheilda í ólíkum aðstæðum.
 • Beita þekkingu sinni á stjórnun skipuheilda við daglega stjórnun með markvissum hætti.
 • Beita þekktum stjórnkerfislíkönum eins og Malcolm Balridge, EFQM og Shingo líkönin, ásamt afburðalíkani í verkefnastjórnun, til að byggja upp stjórnkerfi í fyrirtæki eða stofnun.
 • Beita þekkingu sinni til að auka líkur á að fyrirtæki eða stofnun geti náð og viðhaldið framúrskarandi árangri í rekstri, og forðast að glata þessum árangri.
 • Beita þekkingu sinni á helstu stjórnunaraðferðum eins og stefnumiðuðu árangursmati, straumlínustjórnun, ferlastjórnun, ofar áætlanagerð (e. beyond budgeting) og sex sigma — og nota þessa þekkingu við innleiðingu stjórnunaraðferða í fyrirtækjum og/eða stofnunum.
 • Leiða breytingar eins og innleiðingu stjórnkerfa í hvers kyns fyrirtækjum og skipuheildum.

NÁMSEFNI

 • Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason: Afburðastjórnun: Metnaður, menning og mælanleiki, JPV útgáfa, Reykjavík, 2017. Öll bókin.
 • Ítarefni verður kynnt þátttakendum í námskeiðinu.
 • Á Facebook-síðu námskeiðsins er samfélag nemenda sem hafa tekið sambærilegt námskeið hjá Nordica ráðgjöf ehf (NCG: Management by Excellence).

KENNSLUÁÆTLUN

Námið er kennt i 9 lotum, sem eru þessar:

 1. Saga afburðarstjórnunar
 2. Hvað er afburðarstjórnun?
 3. Íslensk verðlaun fyrir afburðaárangur
 4. Afburðarstjórnun fyrirtækja
 5. Afburðarstjórnun félagasamtaka og opinberra stofnanna
 6. Hvernig glatast fenginn árangur?
 7. Vinsælar stjórnunaraðferðir til að bæta árangur
 8. Breytingastjórnun, skipulag og utanumhald
 9. Rekstur gæðakerfa

KENNSLA

 • Í námskeiðinu er notast við aðferðir spegilnáms. Allir fyrirlestrar námskeiðsins eru aðgengilegir nemendum á sérstökum lokuðum námskeiðsvef.
 • Ætlast er til þess að nemendur mæti undirbúnir í tíma og hafi hlustað á veffyrirlestra samkvæmt námskeiðsáætlun, og kynnt sér lesefni kennslubókar. Þetta er nauðsynlegt því gert er ráð fyrir virkri þátttöku í hópstarfi og umræðum.
 • Sá hluti námskeiðsins sem fer fram í kennslustofu snýst um umræður og útdýpkun námsefnisins og verkefnavinnu. Nemandinn fær jafnframt tækifæri til að þjálfa sig í framsögn, kynningum, hópavinnu og fundatækni.
 • Nemendum er skipt upp í vinnuhópa strax á fyrsta degi og unnið er með raunhæf verkefni.
 • Í seinustu lotu kynnir hver hópur afrakstur starfsins og leggur fram skýrslu.
 • Viðvera nemenda í kennslustofu er tvær þéttar kennslulotur, sú fyrri er tveir og hálfur kennsludagur og sú seinni er tveir kennsludagar. Á milli þessara kennslulota líða um fimm vikur.
 • Tími í kennslustofu skiptist í a) vinnu undir handleiðslu kennara, umræður, útdkýpkun námsefnis og leiðbeiningu í verkefnavinnu og b) hópvinnu nemendahópa án viðveru kennara. Nánari grein verður gerð fyrir þessu fyrirkomulagi í fyrsta kennslutíma.

NÁMSMAT

Gefið er STAÐIÐ/EKKI STAÐIРfyrir námskeiðið. Námsmat samanstendur af eftirfarandi þáttum:

Í lok námskeiðsins er lagt fyrir tveggja klukkustunda langt krossapróf. Spurt er bæði um efni kennslubókar og um það sem unnið var með í tímum. Nánar um krossaprófið er að finna hér.

Þátttakendur vinna í hópum að umbótaverkefni innan skipuheildar en einnig að speglun skipuheildar á grunni afburðalíkans. Skýrslan er kynnt í riti og ræðu. Leiðbeinandi gerir nánari grein fyrir inntaki og framsetningu skýrslunnar í upphafi námskeiðsins.

Lögð er rík áhersla á að nemendur mæti í tíma og séu vel með á nótunum. Til að standast námskeiðið þarf nemandi að skila minnsta kosti 75% mætingu nema ef um annað er samið við kennara vegna sérstakra aðstæðna. Mætingalistar ganga um bekkinn í hverri lotu og þátttakendur merkja við nafn sitt til staðfestingar á viðveru sinni.

EININGAR

 • Námskeiðið AFBURÐASTJÓRNUN er hannað líkt og 6 ECTS-eininga námskeið í grunnnámi á háskólastigi (BA/BS) samkvæmt Bologna-viðmiðunum um æðri menntun.
 • Reiknað er með að miðlungs þátttakandi leggi á sig um 120 klukkustunda vinnu í námskeiðinu (um það bil 36 klukkustundir í tímasókn, 36 klukkustundir í lestur og persónulega tileinkun námsefnis, og 48 klukkustundir í verkefnavinnu).
 • Að námi loknu fá nemendur afhent skírteini ásamt yfirlýsingu frá Nordica ráðgjöf ehf sem lýsir inntaki námskeiðsins, kröfum þess og námsmati. Þátttakendur geta nýtt þessi gögn gagnvart vinnuveitendum, og sýnt þau menntastofnunum ef hugur þeirra stendur til framhaldsnáms.